• Baptism
  • Bautismo
  • Bí tích Rửa tội

Allow six months

Cita por lo menos seis meses antes

Liên lạc với văn phòng giáo xứ ít nhất 6 tháng trước ngày dự định cưới