Thank you for considering Christ The King Parish for your wedding.
For more information, please call the parish office at (408) 362-9958

 

Marriage

Please contact us six months prior to your targeted wedding date to prepare you for your wedding date.

 

Matrimonio

Cita por lo menos seis meses antes.

 

Bí tích Hôn phối

Liên lạc với văn phòng giáo xứ ít nhất 6 tháng trước ngày dự định cưới.

 

 

Loading