GIÁO XỨ CHÚA KITÔ VUA, ĐƠN GHI DANH THAM DỰ THÁNH LỄ.

Do những hạn chế của chính phủ và Giáo Phận, tất cả đều phải GHI DANH TRƯỚC để tham dự thánh lễ tại Giáo xứ Chúa Kitô. Khoảng cách giữa người tham dự phải được giới hạn, nếu số người ghi danh tham dự thánh lễ đã đủ, sẽ không được liệt kê thêm dưới đây. Ghi danh sẽ bắt đầu Thứ Hai trước mỗi cuối tuần và hạn chót để ghi danh là vào Thứ Sáu lúc 1 giờ chiều. Chúng tôi yêu cầu qúy vị ghi danh cho từng mỗi tuần một mà thôi.

 


June 3 | June 4 | June 5 | June 6 (11 AM) | June 6 (3PM)


Loading